5 Mite dhe fakte rreth homokseksualitetit

Një pjesë e madhe e stereotipeve negative rreth personave të komunitetit LGBT bazohen në informacione të pasakta ose të pamjaftueshme.